INFORMAVIMO DĖL VAIKO LANKYMO/NELANKYMO

INFORMAVIMO DĖL VAIKO LANKYMO/NELANKYMO, ĮGYVENDINANT IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,

TVARKOS APRAŠAS

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Informavimo dėl vaiko lankymo/nelankymo, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (toliau-Aprašas) reglamentuoja įstaigos vidaus tvarką, kuria vadovaujantis, tėvai (globėjai) informuoja dėl vaiko lankymo/nelankymo.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu“ ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. liepos 8 d. Nr. 1-595 sprendimu dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimu. Galioja nuo 2020 liepos 10 d.
 • INFORMAVIMO DĖL VAIKO LANKYMO/NELANKYMO TVARKA
 • Tėvai (globėjai) apie vaiko neatvykimą, vėlavimą į įstaigą informuoja grupės pedagogus SMS žinute arba skambučiu iki 9.00 val.
  • Pasikeitus aplinkybėms, pateikiama patikslinta informacija.
  • Nesant galimybių susisiekti su grupės pedagogais, galima informuoti apie vaiko neatvykimą bendruoju įstaigos telefono Nr. 8 5 2629439  iki 9.00 val.
 • Vaikui neatvykus į įstaigą pateikiamas prašymas ir reikiami dokumentai dėl:

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų metu, pateikus dokumentą iš darbovietės;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

– tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, auginantiems du ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį, pristačius tai patvirtinančius dokumentus;

– ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės, mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas)  tėvai pateisina nelankytas dienas laisva forma ant A4 formato lapo per tris darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jei vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;

 – mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose);

– priešmokyklinių grupių atostogų metu;

– vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą;

–  jei vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų iš eilės, tėvai pateisina nelankytas dienas laisva forma ant A4 formato lapo per tris darbo dienas nuo pirmos atvykimo į įstaigą dienos.

-įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų.

Nelankytas dienas teisinantys dokumentai pateikiami grupių pedagogams, direktoriaus sekretoriui arba siunčiami grupių, įstaigos elektroniniu paštu.

Dokumentai dėl mokesčio mažinimo 50 % pateikiami įstaigos direktoriui.

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Laiku nepranešus apie vaiko nelankymo priežastį ir pasibaigus mėnesiui, priduodant el. lankomumo žiniaraštį BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ atsakingam buhalteriui, dienos bus fiksuojamos kaip nepateisintos.
 • Už informacijos patikimumą ir pateikimą laiku atsako ugdytinio tėvai (globėjai).
 • Vaikų ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.