Aktuali informacija

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą

DĖL PASIKEITUSIO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis i Vilniaus miesto psichologinę-pedagoginę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo.

Tarnyba, gavus tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų nuo vaiko įvertinimo dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagristus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metu, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Tėvai (globėjai) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į Tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Šio pokyčio teisinis pagrindas — Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I — 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-IOO įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr.V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

https://www.e-tar.It/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c I le78al adea6fe72f3c5 htt s: www.e-tar.lt ortal le alAct.html?documentId=7d19df800a4c11e8a5fc9d9b3a58917b

Registracija vaiko brandumo įvertinimui Tarnyboje vyks

nuo 2018 m. vasario mėn. 19 d.

Registruotis tel. (8 5) 265 0908 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

Atvykstant vertinimui su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.